Artikel 0

De Stichting is de Stichting Kennedymars Hengelo.

Het Bestuur is het bestuur Kennedymars Hengelo.

 

Artikel 1

De Stichting organiseert de Kennedymars Hengelo en de Tukker 110.

Artikel 2

De Kennedymars Hengelo en de Tukker 110 zijn prestatietochten voor wandelaars zonder wedstrijdelement. Deelnemen aan de Kennedymars Hengelo houdt in: 80 km lopen binnen 19 uren vanaf de gezamenlijke starttijd en de Tukker 110 houdt in: 110 km lopen binnen 24 uur vanaf de gezamenlijke starttijd.

Artikel 3

 • Men is pas ingeschreven als het inschrijfgeld is overgemaakt.In verband met de onzekerheid over de gevolgen van Corona voor het evenement geldt het invullen van het inschrijvingsformulier als een voorlopige aanmelding zonder directe betalingsverplichting. De instructies van de organisatie voor betaling moeten worden opgevolgd.
 • Wanneer het maximaal aantal deelnemers van 300 over beide tochten is bereikt kan men niet meer inschrijven, men kan zich wel nog aanmelden voor de reservelijst.
 • De inschrijving voor de Kennedymars is persoonlijk. De inschrijving kan wegens omstandigheden wel overgedragen worden aan een andere wandelaar, mits de overdracht wordt doorgegeven aan de Stichting Kennedymars Hengelo. Dit is met oog op overzicht op de deelnemende wandelaars en het uitreiken van op naam gestelde vermeldingen na het volbrengen van de Kennedymars Hengelo. Van de wandelaar die een inschrijving overdraagt wordt verwacht dat niet meer dan de kosten van de inschrijving aan de overnemende wandelaar in rekening wordt gebracht.
 • Inschrijving is mogelijk tot een nader te bepalen datum. Na een nader te bepalen datum geldt wel een toeslag van €5 op de inschrijvingskosten.
 • De organisatie behoudt het recht om de tocht te annuleren bij te weinig inschrijvingen , minimaal 30 deelnemers voor de Tukker 110 en minimaal 100 deelnemers over beide tochten.

Artikel 4

 • De verschillende afstanden van de Kennedymars Hengelo worden gewandeld. Hieronder wordt verstaan het zich zodanig voorwaarts bewegen dat een voet voortdurend contact met de grond maakt en het lichaamsgewicht beurtelings van het linker- op het rechterbeen wordt gebracht. Het is daarom niet toegestaan een vervoermiddel te gebruiken.
 • Indien iemand gebruik maakt van een rolstoel is dit alleen toegestaan als de Stichting voorafgaand aan de inschrijving heeft vermeld dat het parcours rolstoelvriendelijk is, of dat er een aanpassing is gemaakt voor mensen met een rolstoel.
 • Het is niet toegestaan nordic-walking stokken ter ondersteuning tijdens het wandelen te gebruiken
 • Een wandelstok mag wel gebruikt worden.

Artikel 5

 • Elke deelnemer aan de Kennedymars Hengelo moet de aangegeven route volgen en zich te houden aan het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
 • De deelnemer loopt in de bebouwde kom op de trottoirs of aan de rechterzijde van de weg; buiten de bebouwde kom aan de linkerzijde van de weg.
 • Bij afwezigheid van een trottoir en aanwezigheid van een fietspad moet de deelnemer op het fietspad lopen.

Artikel 6

Passeren is alleen toegestaan zonder andere (verkeer)deelnemers te hinderen.

 

Artikel 7

Deelnemers dienen een reflecterend veiligheidshesje te dragen vanaf een half uur voor zonsondergang tot een half uur na zonsopgang. Geadviseerd wordt om hierbij ook een hoofdlamp te dragen of gebruik te maken van een zaklamp.

 

Artikel 8

Deelnemers houden rekening met medewandelaars en inwoners (mens en dier) van het wandelgebied door geluidsproductie te beperken (luisteren naar muziek door gebruik te maken van oordopjes), het stemvolume laag te houden en afval op de posten in de daarvoor bestemde containers te deponeren.

 

Artikel 9

Deelname aan de verschillende afstanden is mogelijk vanaf het moment dat de deelnemer in het betreffende kalenderjaar de leeftijd van 16 jaar bereikt. Elke deelnemer moet zich kunnen legitimeren.

 

Artikel 10

Deelnemers moeten aanwijzingen van politie, Bestuur, verkeersregelaars of aangewezen vrijwilligers van de Kennedymars altijd opvolgen.

 

Artikel 11

Het is de deelnemer verboden:

 • Op enigerlei wijze uiting te geven aan een politieke of religieuze gezindheid;
 • Bij deelname aan de Kennedymars (80 km) is een hond toegestaan , zonder dat een andere wandelaar erdoor gestoord wordt, aangelijnd en onder volledige verantwoordelijkheid van de eigenaar.Bij het betreden van gebieden waar honden verboden zijn zal de wandelaar en zijn hond een andere route moeten nemen , melden bij de organisatie is daarom ook verplicht.
 • Op het parcours drugs of overmatig alcoholische dranken te gebruiken.
 • Tijdens de nachtelijke uren overlast te maken, 23:30 uur t/m 06:00 uur.
 • Overtreders krijgen een waarschuwing en bij herhaling kan uitsluiting door de organisatie volgen.

 

Artikel 12

De Stichting  is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, verlies of diefstal van bezittingen of elk ander geleden nadeel voor de deelnemers van de Kennedymars Hengelo.

 

Artikel 13

De Stichting heeft het recht om de route, start en/of finishtijden en/of –plaatsen te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten. Er vindt in deze gevallen een gedeeltelijke restitutie van inschrijvingskosten plaats.

 

Artikel 14

De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor een toereikende lichamelijke conditie, toe te zien op een adequate voorbereiding op de wandeltocht en zorg te dragen voor goede kleding en schoeisel.

 

Artikel 15

Een medisch advies voor deelname wordt aangeraden. Een geneeskundige verklaring wordt bij inschrijving niet verlangd.

Artikel 16

De door de organisatie aangewezen verzorgende functionarissen hebben het recht een deelnemer verdere deelname te ontzeggen . Men mag na een dergelijke ingreep van de verzorgende functionarissen niet op eigen risico verder lopen. De deelnemer zal door de organisatie naar de finishlocatie gebracht worden. Deelnemers die kennelijk onder invloed van overmatig alcoholische drank of drugs verkeren worden door verzorgende functionarissen of organisatoren gediskwalificeerd. Het startbewijs wordt ingenomen en zij moeten het parcours na diskwalificatie direct verlaten.

Artikel 17

In geval u het parcours voortijdig beëindigt, dient u het startbewijs aan de medewerker van de organisatie (bezemwagen) af te geven.

Artikel 18

Deelnemers die na de sluitingstijden (vermeld in de routebrochure) bij de verzorgings- en rustposten komen, worden van verdere deelname uitgesloten. Deelnemers die eerder dan de aangegeven tijd op een post komen, hebben op dat moment nog geen recht op verzorging ter plekke. Zij moeten wachten tot de post regulier opengaat. De maximum snelheid is 8 km per uur en de minimum snelheid is 4.5 km per uur.

 

Artikel 19

De Stichting Kennedymars Hengelo registreert gegevens van deelnemers aan de Kennedymars Hengelo in haar bestand voor de organisatie en goede verloop van de tocht. Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden. Onderweg kunnen er foto’s gemaakt worden door de organisatie. Bij inschrijving wordt toestemming gevraagd voor het maken en gebruiken van foto’s voor promotionele doeleinden van de Kennedymars Hengelo.

 

Artikel 20

In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het Bestuur.

Artikel 21

Door inschrijving en deelname verklaart elke deelnemer met de bepalingen en voorschriften van dit reglement op de hoogte te zijn en deze zonder enige reserve te aanvaarden. Overtreding van dit reglement kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname aan de Kennedymars Hengelo.

 

Artikel 22

Deze wandeltocht wordt gehouden onder auspiciën van KWBN Wandelsportorganisatie Nederland

 

Artikel 23

Tijdens de tocht wordt men geacht rekening te houden met de natuur, neem uw papiertjes en verpakkingen mee naar de volgende post of in een prullenbak langs de kant van de weg.

In natuurgebieden dient men rekening te houden met het broedseizoen van de vogels en dient men op de gebaande paden te blijven, dit om verstoring van de broedende vogels te voorkomen.

 

Artikel 24

De deelnemer kan bij de inschrijving bepaalde voedingswensen aangeven, echter kan het mogelijk zijn dat de organisatie hier niet aan kan voldoen. De organisatie tracht de desbetreffende deelnemer hiervan op de hoogte te stellen.

Ondanks dat we de deelnemers een zo compleet mogelijke verzorging willen aanbieden willen wij benadrukken dat het wenselijk is dat iedere deelnemer voorziet in zijn/haar persoonlijke behoeften.